Voorwaarden

Maison De Lyon is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Tilburg onder nummer 17174231.

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Maison De Lyon en op alle met u (afnemers van producten van Maison De Lyon) gesloten overeenkomsten.

1.2 Deze voorwaarden gelden ook voor markten en fairs met uitzondering van de artikelen 2 (bestellen) en 7 (retourrecht).

1.3 Verkoop via de websites van Maison De Lyon (www.maisondelyon.nl, www.maisondelyon.eu en maisondelyon.com) valt ook onder deze voorwaarden.

2. Bestellen

2.1 Bestellingen kunnen geplaatst worden via de webwinkel.

2.2 Maison De Lyon hanteert geen minimum bestelbedrag. Maison De Lyon heeft het recht bestellingen zonder opgave van redenen niet uit te voeren dan wel daaraan voorwaarden, zoals verzekerde verzending of afhalen, te verbinden.

2.3 De verzending wordt afgehandeld door een pakketdienst, bij voorkeur TNT post. De verzendkosten worden vooraf aan u doorgegeven en dienen door u (vooraf) betaald te worden.

2.4 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Maison De Lyon uw bestelling in behandeling heeft genomen.

3. Prijzen

3.1 De prijzen op de websites van Maison De Lyon zijn de actuele prijzen.

3.2 Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen, is Maison De Lyon bevoegd de op de website vermelde prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen.

3.3 Alle prijzen zijn inclusief kosten van verpakking en 19% BTW, exclusief verzendkosten.

3.4 Maison De Lyon is ook na het tot stand komen van de overeenkomst bevoegd wijzigingen in het tarief van de omzetbelasting en eventuele andere belastingen en/of heffingen aan u door te berekenen.

4. Levering

4.1 Maison De Lyon bepaalt de wijze van vervoer en de vervoerder.
Indien u bijzondere vervoerswensen heeft, komen de extra kosten voor uw rekening. Alle bestellingen worden op het opgegeven afleveradres aangeboden.

4.2 Maison De Lyon hanteert de actuele pakketpost tarieven van TNT Post.

4.3 Maison De Lyon handelt de bestelling met bekwame spoed af. Bij vertraging ontvangt u hierover uiterlijk binnen twee weken na acceptatie van de bestelling bericht. U heeft dan het recht om uiterlijk binnen zeven dagen na ontvangst van het vertragingsbericht de bestelling zonder kosten te annuleren. Vindt die annulering niet (tijdig) plaats, dan wordt u geacht met de vertraging
in te stemmen.

4.4 Iedere bestelling wordt in één keer verstuurd. Maison De Lyon voert geen naleveringen uit.

4.5 Indien levering van een artikel om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt te zijn, zal Maison De Lyon in overleg met u trachten een vergelijkbaar artikel te leveren.

4.6 Verzending is ten alle tijde voor risico van de koper. Maison De Lyon is niet aansprakelijk voor schade die ontstaan is tijdens het vervoer van uw bestelling.

5. Betaling

5.1 U dient het totaalbedrag van uw bestelling vooraf te betalen via bank of giro inclusief de door Maison De Lyon berekende verzendkosten.

5.2 Indien Maison De Lyon toestaat dat op rekening wordt betaald, geldt een betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum.

5.3 Indien u niet (tijdig) betaalt, bent u de wettelijke rente en alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten met een minimum van € 38,- verschuldigd. Maison De Lyon kan dan nakoming van haar verplichtingen opschorten of de overeenkomst ontbinden.

6. Eigendomsvoorbehoud

6.1 Afgeleverde artikelen blijven eigendom van Maison De Lyon, totdat u aan al uw (betalings) verplichtingen heeft voldaan. Dit geldt voor alle verplichtingen waarvoor de wet het maken van een eigendomsvoorbehoud toelaat.

6.2 Maison De Lyon is onherroepelijk gemachtigd zonder dat ingebrekestelling is vereist de artikelen die het eigendom van Maison De Lyon zijn gebleven bij u weg te (laten) halen en te verkopen.

7. Retourrecht

7.1 U heeft het recht door Maison De Lyon geleverde artikelen binnen 7 werkdagen na ontvangst te retourneren in originele staat en orginele verpakking, onder vermelding van de reden van retourzending.

7.2 Indien de artikelen ongebruikt zijn en tijdig en correct zijn geretourneerd, betaalt Maison De Lyon u de betaalde prijs, met uitzondering van de verzendkosten van de zending, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na retourontvangst van de artikelen terug.

7.3 Wanneer de door Maison De Lyon afgeleverde artikelen niet binnen de “zichttermijn” van artikel 7.1 zijn teruggezonden, gelden de zaken als door u zonder enig bezwaar geaccepteerd.

8. Persoonsgegevens

8.1 Uw persoonlijke gegevens worden in het klantensysteem van Maison De Lyon opgeslagen om de bestellingen te verwerken. Daarnaast gebruikt Maison De Lyon uw gegevens voor interne marketingdoeleinden, zoals bijvoorbeeld het toesturen van catalogi of mailings. Uiteraard hanteert Maison De Lyon bij het gebruik van uw persoonlijke gegevens de desbetreffende wetgeving.

9. Aansprakelijkheid

9.1 Maison De Lyon is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte (technische) adviezen, druk- en zetfouten op de website, door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens en niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van de producten.

9.2 De aansprakelijkheid van Maison De Lyon is beperkt tot het bedrag van de terzake verzonden factuur.

10. Geschillen

10.1 Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

10.2 Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost. Indien dat niet mogelijk blijkt te zijn, heeft de Nederlandse rechter rechtsmacht en is de rechter in het arrondissement waar Maison De Lyon is gevestigd bevoegd, tenzij Maison De Lyon voor de rechter van uw woon- respectievelijk vestigingsplaats kiest.